1
 
OAIF Euroinvestment Fond na dan 23.05.2019. g.
Neto vrijednost imovine: 14.335.414,91KM
Neto vrijednost po udjelu: 13,2435 KM

 

 

 


DUIF EUROINVESTMENT a.d. Banja Luka

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Društvo je registrovano sa ciljem osnivanja investicionog fonda i upravljanja investicionim fondovima, odnosno ulaganja novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.

• Osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima “Euroinvestment” a.d. je Quantum Energy Corporation Limited Nicosia, Cyprus

• Društvo je osnovano 15.08.2000. godine u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima Republike Srpske, na osnovu dobijene dozvole dana 04.09.2000. godine od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci dana 13.09.2000. godine.

• Završetkom procesa privatizacije i usklađivanjem akata Društva prema zakonu o investicionim fondovima, izvršen je upis u sudski registar kod osnovnog suda u Banja Luci dana 30.04.2007.g. a na osnovu prethodno dobijene dozvole dana 05.04.2007.g. od strane Komisije za Hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-041-1213/07;

- Rješenjem KHOV RS br. 01-UP-52-572-5/16 od 10.11.2016.g.Društvo je dobilo odobrenje nа plаn usklаđivаnjа i plаn prеоblikоvаnjа, kao i nа izmјеnе i dоpunе prоspеktа i stаtutа zаtvоrеnоg invеsticiоnоg fоndа.  

ZAIF EUROINVESTMENT FOND - u preoblikovanju a.d. Banja Luka

Zatvoreni akcijski investicioni fond

• Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Euroinvestment Fond“ - u preoblikovanju a.d. Banja Luka, pravni sljedbenik Privatizacionog investicionog fonda „ Euroinvestment Fond“ a.d. Banja Luka, je upisan u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci 31.07.2007.godine, a na osnovu prethodno dobijene dozvole od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-041-2283/07 od 06.06.2007.godine.

• ZAIF-om “Euroinvestment Fond” - u preoblikovanju a.d. Banja Luka upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Euroinvestment” a.d. Banja Luka.