DUIF EUROINVESTMENT a.d.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

Društvo je registrovano sa ciljem osnivanja investicionog fonda i upravljanja investicionim fondovima, odnosno ulaganja novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.

• Osnivač Društva za upravljanje investicionim fondovima “Euroinvestment” a.d. je Quantum Energy Corporation Limited Nicosia, Cyprus

• Društvo je osnovano 15.08.2000. godine u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima Republike Srpske, na osnovu dobijene dozvole dana 04.09.2000. godine od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, te upisano u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci dana 13.09.2000. godine.

• Završetkom procesa privatizacije i usklađivanjem akata Društva prema zakonu o investicionim fondovima, izvršen je upis u sudski registar kod osnovnog suda u Banja Luci dana 30.04.2007.g. a na osnovu prethodno dobijene dozvole dana 05.04.2007.g. od strane Komisije za Hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-041-1213/07;
 
•DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka upravlja Zatvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom „Euroinvestment Fond“ - u preoblikovanju a.d. Banja Luka u skladu sa Zakonom, Statutom i Prospektom Fonda, kao i važećim podzakonskim aktima iz ove oblasti, donesenim od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske koja i nadzire poslovanje Društva i Fonda.

• Strategija Društva je uvećavanje imovine Fonda i prinosa po akciji kroz restruktuiranje portfelja Fonda u skladu sa godišnjim programom investicionih ciljeva i politike Fonda.