ZAIF EUROINVESTMENT FOND - u preoblikovanju a.d. Banja Luka

Zatvoreni akcijski investicioni fond

Zatvoreni akcijskiinvesticioni fond sa javnom ponudom „Euroinvestment Fond“ - u preoblikovanju a.d. Banja Luka, pravni sljedbenik Privatizacionog investicionog fonda „ Euroinvestment Fond“ A.D. Banja Luka, je upisan u sudski registar kod Osnovnog suda u Banjoj Luci 31.07.2007.godine, a na osnovu prethodno dobijene dozvole od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-041-2283/07 od 06.06.2007.godine.

• ZAIF-om “Euroinvestment Fond”- u preoblikovanju a.d. Banja Luka upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima “Euroinvestment” A.D. Banja Luka.

• Ciljevi investiranja utvrđeni su Prospektom Fonda, a kao osnovni ciljevi investiranja definisani su postizanje likvidnosti Fonda i povećanje vrijednosti imovine Fonda odnosno uvećanje kapitala akcionara Fonda. Ciljevi investiranja planiraju se postići porastom cijena akcija koje će Fond držati u svom portfelju. Fond će kupovinom i prodajom akcija preduzeća nastojati osigurati rast kapitalne dobiti te će slobodna sredstva ulagati u hartije od vrijednosti, na domaćem i stranom tržištu kapitala, koje su lako utržive uz poštovanje principa sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i disperzije rizika

Istorija

• Privatizacioni investicioni fond Euroinvestment Fond a.d. Banja Luka, registrovan je kod Osnovnog suda u Banja Luci rješenjem broj U/I-1266/2002 od 16.05.2002. godine na osnovu dobijene dozvole za osnivanje od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 04-UP-041-R-604/02 od 10.04.2002. godine.

• Skraćeni naziv fonda je: PIF Euroinvestment Fond a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banja Luci, Njegoševa 50.

• PIF Euroinvestment Fond a.d. je osnovan sa ciljem javnog prikupljanja vaučera dodijeljenih građanima Republike Srpske na osnovu Zakona o privatizaciji državnog kapitala, te zamjene prikupljenih vaučera za akcije preduzeća koja se privatizuju putem vaučer ponude.

• PIF Euroinvestment Fond a.d. je u vaučer kampanji prikupio 1.082.447 vaučera, koje je na dan završetka vaučer ponude 15.03.2001. godine uložio u 110 preduzeća. Broj akcionara Fonda u momentu registracije bio je 28.961 akcionar.

• Osnovna djelatnost PIF Euroinvestment Fonda a.d. je ulaganje u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti i novčane depozite, te upravljanje akcionarskim društvima čije akcije Fond drži u svom portfelju.

• Akcije PIF Euroinvestment Fonda registrovane su u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske dana 17.08.2002. godine i nose oznaku: EINP-R-A, te kotiraju na Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka od 31.01.2003. godine na segmentu Berzanska kotacija – Akcije PIF-ova.

• Poslove Depozitara PIF Euroinvestment Fond a.d. obavlja Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka.

• Imovinom PIF Euroinvestment Fond a.d. Banja Luka, upravlja Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom Euroinvestment a.d. Banja Luka na osnovu Zakona o privatizacionim investicionim fondovima i Ugovora o upravljanju između Društva i Fonda.

• Početkom 2007.godine pristupilo se pripremama za usklađivanje normativnih akata Fonda u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima odnosno transformaciji Fonda u Zatvoreni investicioni fond. Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti broj: 01-UP-041-2283/07 od 06.06.2007.godine Fond je dobio dozvolu za transformaciju u Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Euroinvestment Fond“ A.D. Banja Luka, i isti je upisan u sudski registar kod Osnovnog suda u Banja Luci dana 31.07.2007.godine.