Puni naziv     Zatvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom Euroinvestment fond - u preoblikovanju a.d. Banja Luka
   
Skraćeni naziv    ZAIF "Euroinvestment fond" a.d. Banja Luka
   
Sjedište Fonda     Banja Luka, Njegoševa 50, RS/BiH
   
Telefon     051/355 980
   
Faks     051/355 981
   
E-mail     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
Web site     www.euroinvestment-bl.com
   
Naziv registarskog suda     Osnovni sud u Banjoj Luci
   
Broj i datum upisa     071-0-Reg-07-001015 od 31.07.2007.g.
   
Broj registarskog uloška     7-10-00
   
Osnovni kapital     101.750.018,00KM
   
Ukupan broj akcija     1.082.447
   
Nominalna vrijednost akcije     94.00KM
   
Transakcioni Računi:     

5671622200197213
Sberbank a.d. Banja Luka

1610450026240089
Raiffeisen bank a.d. Banja Luka

555-00708499838-06
Nova banka a.d. Banja Luka