*Podaci se ažuriraju sa sajta www.blberza.com


Izvještaj o neto imovini predstavlja «bilans stanja» privatizacionog investicionog fonda. Neto imovina se dobija kao razlika između sredstava i obaveza fonda. Akcenat u ovom izvještaju se stavlja na neto imovinu, jer je cilj promjenama strukture portfelja fonda ostvariti povećanje neto imovine tokom perioda.

Izvještaj o nerealizovanim dobicima (gubicima) nam otkriva kvalitet portfelja fonda. Sadrži pregled hartija od vrijednosti u vlasništvu fonda, njihov broj, njihovu jediničnu nabavnu vrijednost, jediničnu fer vrijednost i iznos nerealizovanog dobitka, odnosno gubitka na kraju izvještajnog perioda. Ako je fer vrijednost ulaganja na dan sastavljanja izvještaja o nerealizovanim dobicima veća od nabavne vrijednost razlika se tretira kao nerealizovani dobitak, a u suprotnom slučaju razlika predstavlja nerealizovani gubitak.

Izvještaj o strukturi ulaganja fonda služi kako bi se korisnicima ovih izvještaja prezentovale informacije o hartijama od vrijednosti koje se nalaze u portfelju fonda, njihov broj u portfelju fonda i procentualan udio u portfelju fonda, zatim nominalna i fer vrijednost ulaganja, procentualan udio u akcijama emitenta. Na osnovu prikazanih podataka može se bliže procijeniti rizici kojima je ulaganje fonda izloženo i kako je izvršena diverzifikacija rizika ulaganja.

Struktura ulaganja fonda na Banjalučkoj berzi sa tržišnim cijenama predstavlja tržišnu vrijednost portfelja fonda na Banjalučkoj berzi dobijena kao proizvod akcija u portfelju fonda koje su uvrštene na Banjalučku berzu i njihovih prosječnih cijena od posljednjeg dana trgovanja. Akcije emitenata koje nisu uvrštene na Banjalučkoj berzi, nisu prikazane u ovoj tabeli.

Generally pharmacy can provide to their customer with discreet treatments for sundry diseases. A lot of medicines are used to treat Anthrax. Medications, of course, is going to change your existence. Viagra is a preparation used to treat various problems. What do you already know about "http://levitra-cost.com/levitra-20-mg.html "? Our article focuses on the evaluation of erectile dysfunction and "levitra 20 mg ". The most significant factor you have to look for is "levitra 20mg ". Usually, having mess getting an erection can be inconvenient. The most common perhaps serious side effects of such medications like Viagra is abnormal vision, such as changes in color vision. Contact local physician if you have any dangerous side effect that bothers you. Do not use such physic without telling your pharmacist if you plan to become pregnant during treatment.