O Društvu

O Društvu

Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, a sa ciljem osnivanja privatizacionog investicionog fonda sa javnom ponudom, odnosno prikupljenim i ulaganjem vaučera građana u preduzeća u procesu privatizacije, te upravljanjem vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima u ime i za račun akcionara fonda.

Završetkom procesa privatizacije i usklađivanjem akata, Društvo je prema Zakonu o investicionim fondovima preregistrovano u Društvo za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka i upisano u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci dana 30.04.2007. godine, a na osnovu prethodno dobijene dozvole Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-041-1213/07 od dana 05.04.2007. godine.

Osnovna djelatnost Društva je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova.