Kako investirati

5 мар    Uncategorized

Udjele Otvorenog akcijskog investicionog fonda „EUROINVESTMENT FOND“ (u daljem tekstu: Fond) mogu kupiti fizička i pravna lica – rezidenti i nerezidenti. Vlasnikom udjela Fonda postaje se podnošenjem pisanog Zahtjeva za kupovinu udjela, koji se nalazi na internet stranici Društva, i sa propisanom dokumentacijom dostaviti Društvu lično ili putem pošte.

Novčana sredstva za kupovinu udjela Fonda uplatiti na račun Fonda koji je objavljen na internet stranici Društva. Udjeli će biti izdani sa datumom kada su zaprimljeni propisani dokumenti i izvršena uplata novčanih sredstava.

Prodaja i otkup udjela Fonda se vrši u sjedištu Društva, na adresi Njegoševa br. 50, Banja Luka. Zahtjevi za kupovinu i otkup udjela Fonda će se primati svakim radnim danom od 10.00 -14.00 časova, lično ili poštom uz uredno popunjen Zahtjev, te prateću dokumentaciju.

Molimo sve zainteresovane da se prije ulaganja upoznaju sa sadržajem Prospekta Fonda gdje su detaljnije pojašnjeni rizici ulaganja, kao i način kupovine i prodaje udjela Fonda.

By