O Fondu

O Fondu

Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ (u daljem tekstu OAIF „EUROINVESTMENT FOND“) nastao je potpunim preoblikovanjem Zatvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“ – u preoblikovanju a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: ZAIF „EUROINVESTMENT FOND“-u preoblikovanju a.d. Banja Luka) prenosom cjelokupne imovine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka je srazmjerno učešću u vlasništvu u ZAIF „EUROINVESTMEN FOND“ – u preoblikovanju a.d. Banja Luka prenijelo vlasništvo na udjele OAIF „EUROINVESTMENT FOND“. Kako je broj emitovanih akcija u ZAIF „EUROINVESTMENT FOND“ – u preoblikovanju a.d. Banja Luka 1.082.447 akcija, shodno tome, svaki vlasnik jedne akcije ZAIF „EUROINVESTMENT FOND“ – u preoblikovanju a.d. Banja Luka postao je vlasnik jednog udjela u OAIF „EUROINVESTMENT FOND“-u u početnom vrednovanju gdje je imovina OAIF „EUROINVESTMENT FOND“-a podjeljen na 1.082.447 udjela.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom čije je poslovanje regulisano Zakonom o investicionim fondovima i pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske. Podvrsta Fonda je akcijski fond čija su sredstva pretežno uložena u akcije.

Investicioni cilj Fonda

Investicioni ciljevi Fonda su: –  ostvarivanje prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrijednosti imovine Fonda preko kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi i kamata, –  održavanje likvidnosti Fonda na zadovoljavajućem nivou tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu.

Fond nastoji ostvariti prinos viši od prosjeka kamata po depozitima na 12 mjeseci denominiranim u konvertibilnim markama, a koji su dostupni na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine. Definisani cilj ulaganja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike ulaganja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija, akcijski fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Profil investitora

Investitori u Fondu mogu biti pravna i fizička lica kojima je to dopušteno odredbama Zakona o investicionim fondovima i drugim propisima. S obzirom na cilj i strategiju ulaganja, Fond je prvenstveno namijenjen fizičkim i pravnim licima koji planiraju dugoročna ulaganja i imaju veću toleranciju prema riziku, te iskusnijim investitorima koji žele diverzifikovati strukturu svoje imovine. Iznos koji je razumno investirati u Fond prvenstveno zavisi od ličnih preferencija i materijalnih mogućnosti svakog investitora. Prije ulaganja potencijalnim investitorima se preporučuje da sagledaju cjelokupnu ličnu imovinu, trenutne i buduće potrebe za novčanim sredstvima, te sklonost preuzimanja rizika povezanih s određenom vrstom ulaganja.