Osnovni podaci

5 мар    Opšti podaci

Naziv: Društvo za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka

Skraćeni naziv: DUIF „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka

Adresa sjedišta: Njegoševa br. 50. 78000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH

Telefon: + 387 51 355 980

Faks: + 387 51 355 981

E-mail: info@euroinvestment-bl.com

Web site: www.euroinvestment-bl.com

Naziv registarskog suda: Okružni privredni sud Banja Luka

Broj i datum upisa: 071-0-Reg-07-000774 od 30.04.2007. godine

Broj registarskog uloška: 1-11739-00 Banja Luka

Iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala: 850.000,00 KM

Matični broj: 01935780

Podaci o dozvoli KHOV RS: Rješenje br. 01-UP-041-1213/07 od 05.04.2007. godine

Broj transakcionog računa i naziv banke: 

5671622200074120 Atos bank a.d. Banja Luka

572-106-00017175-80 MF Banka a.d. Banja Luka

Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka

Ime i prezime zakonskih zastupnika:
Danijela Puzić, izvršni direktor Društva (Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-625-2/21 od 01.11.2021. godine)
Dragana Pašić, izvršni direktor Društva (Rješenje KHOV RS broj 01-UP-51-604-4/22 od 09.12.2022. godine)

Radno vrijeme: radnim danima od 08:00 do 16:00 časova

Visina naknade za upravljanje: 3,50 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda

↑↑

  Datum vrednovanja Neto vrijednost imovine Fonda (KM) Neto vrijednost imovine po udjelu (KM) Dnevna promjena
Euroinvestment Fond

28.06.2023.

 11.444.760,22

17,6150

↓0,09%

O Društvu

Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka osnovano je 2000. godine u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, a sa ciljem osnivanja privatizacionog investicionog fonda sa javnom ponudom, odnosno prikupljenim i ulaganjem vaučera građana u preduzeća u procesu privatizacije, te upravljanjem vlasničkim hartijama u akcionarskim društvima u ime i za račun akcionara fond

By