Osnovni podaci

Naziv: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „EUROINVESTMENT FOND“

Skraćeni naziv: OAIF „EUROINVESTMENT FOND“

Oznaka hartije: EIOP-U-A

E-mail: info@euroinvestment-bl.com

Web site: www.euroinvestment-bl.com

Podaci o registraciji kod KHOV RS: Rješenje broj 01-UP-51-468-3/18 od 12.10.2018. godine

Broj transakcionog računa i naziv banke: 5671622200197213 Atos bank a.d. Banja Luka

                                                                    5721060001722139 MF banka a.d. Banja Luka

Revizorska kuća: VralAudit d.o.o. Banja Luka

Depozitar: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Sime Šolaje br. 1, Banja Luka

Visina naknade za upravljanje: 3,50 % prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda

Ulazna naknada se ne naplaćuje.

Izlazna naknada se naplaćuje:

u prvoj godini od početka preoblikovanja – 20 % od vrijednosti udjela (otkup se vrši jednom godišnje)

u drugoj godini od početka preoblikovanja – 10 % od vrijednosti udjela (otkup se vrši jednom godišnje)

po isteku perioda od dvije godine – 3,50 % od vrijednosti udjela

By