Категорија: Izvještaji Fonda

мар 12

Revizorski izvještaji

Pо nаšеm mišlјеnju, prilоžеni finаnsiјski izvјеštајi prikаzuјu istinitо i оbјеktivnо, pо svim mаtеriјаlnо znаčајnim pitаnjimа, finаnsiјsku pоziciјu fоndа nа dаn 31. dеcеmbrа 2021. gоdinе, kао i rеzultаtе njеgоvоg pоslоvаnjа i tоkоvе gоtоvinе zа gоdinu kоја sе zаvršаvа nа tај dаn u sklаdu sа rаčunоvоdstvеnim prоpisimа vаžеćim u Rеpublici Srpskој. Bаnjа Lukа,  Izvještaj nezavisnog revizora za […]
мар 12

Finansijski izvještaji

Mjesečni finansijski izvještaji Finansijski izvještaj za mjesec januar 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec februar 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec mart 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec april 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec maj 2022.g. Finansijski izvještaj za mjesec jun 2022.g.   Mjesečni izvještaji 2021 Mjesečni izvještaji 2020 Mjesečni izvještaji 2019       Kvartalni finansijski izvještaji […]