Informacija o načinu izjavljivanja prigovora na rad Društva

21 мај    Uncategorized

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„Euroinvestment“ a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 31v. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06 i 82/15) i člana 15. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15, 24/17 i 116/18), obajvljujemo

INFORMACIJU

o načinu izjavljivanja prigovora investitora investicionog fonda na rad Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka

Investitori investicionog fonda mogu podnijeti prigovor na rad Društva za upravljanje investicionim fondovima „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) lično ili putem svog punomoćnika odnosno zastupnika, u slobodnoj formi, i to:
– u poslovnim prostorijama Društva
– poštom na adresu sjedišta Društva: Njegoševa br. 50, 78000 Banja Luka
– elektronskim putem na e-mail adresu Društva: euroinvestment@blic.net
Društvo je u obavezi da prigovor podnijet u poslovnim prostorijama Društva, na zahtjev investitora, ovjeri prijemnim pečatom, a prigovor podnijet elektronskim putem, dužno je da potvrdi odmah po prijemu istog.
Društvo nema obavezu da razmatra usmeni prigovor.
Prigovor investitora treba da sadrži razloge za podnošenje prigovora.
Društvo je dužno da podnosiocu prigovora, pisanim putem dostavi odgovor o ishodu prigovora najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema istog.
Odgovor Društva treba da bude potpun, jasan i razumljiv podnosiocu prigovora, kao i da se odnosi na predmet prigovora i da sadrži ocjenu osnovanosti prigovora. Postupanje Društva po prigovoru je bez naplaćivanja naknade.
Ukoliko Društvo ocjeni prigovor osnovanim, obavjestiće podnosioca prigovora o tome da li su razlozi zbog kojih je prigovor uručen otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje i o mjerama koje Društvo planira da preduzme za njihovo otklanjanje.
Složeni prigovori za čije rješavanje je potrebno mišljenje drugih institucija, mogu biti riješeni u roku dužem od 15 dana, pri čemu je Društvo u obavezi da podnosioca prigovora, do isteka roka od 15 dana, obavijesti o preduzetim radnjama za rješavanje prigovora.
Obavještenja o prigovorima i odgovor na prigovore dostavljaju se pisanim putem na adresu podnosioca.

Banja Luka, 27.12.2016. godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„Euroinvestment“ a.d. Banja Luka